Tuesday, 4 August 2009

RISALAH TARBIAH - I M A N


Iman yang benar ialah Iman yang merangkumi pengertiandan ciri-ciri keimanan, seperti bersih daripada syirik khafi dan riya’.Iman yang benar meresap ke dalam hati dan bertakhta di jiwa, menggerakkananggota zahir untuk melakukan ketaatan kepada Allah SWT, menjadikan perkara-perkaraghaib seolah-seolah hadir di hadapan mata, memenuhkan jiwa dengan peranantenang, tabah dan tetap pendirian, memudahkan mereka yang mempunyai Imanseperti ini bekorban apa sahaja demi Jalan Allah SWT, menambahkan pergantungan,kepercayaan, tawakkal, harapan, takut dan penyerahan mereka kepada AllahSWT.

Apabila pengertian Iman seperti ini memenuhi hatiseseorang muslim, jiwa akan ringan melakukan apa sahaja bentuk ibadah danikhlas semata-mata kepada Allah SWT. Ibadah dan Iman seperti ini mempunyaipengaruh dan kesan yang besar dalam kehidupan dunia dan akhirat. Kehidupandunia akan dipenuhi dengan kebahagiaan, kegembiraan dan ketenangan yangmeresap di seluruh pelusuk jiwa. Kegemilangan yang sungguh indah dan cahayayang terang akan memenuhi hati seseorang Muslim. Apabila cahaya batin inibertambah sinarnya dan melimpah di wajah muslim, sinar yang dapat dilihatoleh orang-orang yang beriman sekali pun kulit muslim itu hitam atau sawomatang. Manakala di akhirat pula kemanisan Iman ini akan dapat dirasakanlebih manis daripada madu.

Sebahagian daripada tanda-tanda lahir kemanisanIman ialah kecintaan seseorang mu’min untuk melakukan ibadah, merasa selesadan tenang melakukannya serta merasa rindu dan lapang dada melakukannya.Janganlah kita merasa pelik dan menganggap perkara ini hanyalah khayalansemata-mata kerana Iman mempunyai kemanisan yang dapat dirasakan oleh Ruhsebagaimana lidah dapat merasakan kemanisan makanan. Hadith RasulullahS.A.W. yang mulia telah menyebut:

“Jika terdapat perkara ini pada seseorang beliauakan merasakan kemanisan Iman: beliau mengasihi Allah dan Rasul-Nya lebihdaripada segala sesuatu, beliau benci untuk kembali kepada kekufuran setelahdilepaskan Allah daripadanya sebagaimana benci dicampakkan ke dalam apineraka, beliau mengasihi seseorang bukan kerana sesuatu (kepentingan) tetapihanyalah kerana Allah.”

Iman ada kemanisan. Kemanisan tersebut akan bertambahapabila Iman bertambah kuat dan termeteri.

Sebahagian daripada Iman yang benar dan ibadatyang sah ialah Allah SWT akan mencampakkan ilham dan lintasan ke dalamhati mu’min. Ilham dan lintasan hati akan menyuluh jalan orang-orang yangberiman, menolong dalam menyelesaikan permasalahan dan menolong mencarikebenaran.

Kasyaf adalah juga sebahagian daripada kesan Iamnyang benar. Kasyaf yang dimaksudkan di sini ialah Allah SWT membukakantabir yang melindungi sebahagian daripada perkara-perkara yang tersembunyiatau ghaib. termasuk juga dalam pengertian kasyaf ini ialah mengetahuibisikan hati, niat dan kelemahan sesetengah manusia dengan Izin Allah SWT.Kasyaf seperti dikenali sebagai Firasat Mu’min. Sabda Rasulullah SAW yangbermaksud:

“Takutlah Firasat orang-orang Mu’min, seseungguhnyaia melihat
dengan Nur Allah.”

Dalam satu Athar (kejadian atau kisah yang berlakupada zaman sahabat) dikisahkan bahawa Sayyidina Othman Bin Affan RA telahberkata kepada sebahagian orang ramai yang datang menemuinya, “Salah seorangdi kalangan kamu yang masuk, sedangkan kesan zina jelas kelihatan di antaradua matanya.” Lantas di kalangan yang hadir itu bertanya, “Adakah wahyuturun selepas Rasulullah SAW, wahai Amir al-Mu’minin?” Soalan ini dijawaboleh beliau dengan katanya, “Tidak, malah ia adalah firasat orang mu’min”.Kesan zina yang dilihat oleh Sayyidina Othman ialah kesan daripada melihatperkara yang haram, kerana dalan Hadith Rasulullah SAW pernah menyatakanbahawa mata itu berzina dan zina mata ialah melihat perkara yang haram.

Ilham, lintasan hati dan firasat adalah termasukdalam perkara-perkara yang thabit dan pernah berlaku. Kadangkala perkaraini disebut Karamah. Karamah adalah satu kebenaran yang mesti diterima,diakui dan wajib diimani, tetapi tidak harus dijadikan dalil terhadap hukumhakam, kerana dalil hukum hakam hanyalah terbatas pada al-Quran, as-Sunnahdan ceraiannya. Walaupun demikian ilham dan sebagainya bolehlah dianggapsebagai penunjuk jalan untuk mengenali seseorang, keadaan-keadaan tertentu,mengetahui perkara-prkara yang bersangkutan dengan urusan hidup; mana yangharus dilakukan atau ditinggalkan.

Sebahagian daripada mimpi-mimpi adalah benar dansebahagian besarnya adalah karut. Mimpi seseorang yang benar-benar berimanpada ghalibnya adalah benar, jelas dan memerlukan ta’bir...

Oleh Al-Imam Asy-Syahid Hassan al-Banna

0 comments:

Post a Comment

 

Type Risalah Copyright © 2008 Art Template by Rois's Blogger Template